Podmínky pro užívání

1. Účel a použití.

Shen Yun Performing Arts je neziskový majitel této stránky. Primárním autorizovaným účelem pro její užívání je poskytovat informace o představeních Shen Yun a jiných aktivitách, žádné jiné použití není dovoleno. Poskytujeme tuto stránku zdarma, abychom usnadnili poskytování informací o Shen Yun Performing Arts. Chceme návštěvníkům objasnit, jakými pravidly se řídí užívání těchto stránek.

 

2. Obchodní značky.

Majitelem všech obchodních názvů, obchodních značek, servisních značek, log a obchodních stylů na této stránce je Shen Yun Performing Arts. Řádné použití je omezeno na užití ve spojení s produkty a službami majitele obchodní značky, žádné jiné použití není dovoleno bez předchozího písemného povolení majitele.

 

3. Autorská práva ke všem materiálům na této stránce patří Shen Yun Performing Arts.

Copyright © Shen Yun Performing Arts 2008, Všechna práva vyhrazena. Žádný materiál na této stránce nesmí být kopírován, ukládán, upravován nebo dále distribuován bez našeho předchozího písemného povolení. Žádosti o povolení by měly být směrovány na naši kancelář prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce.

 

4. Přípustné užití webové stránky

Bezpečnost. Uživatelé mají zakázáno porušovat nebo se pokoušet porušit bezpečností opatření na této stránce, včetně, a to bez omezení:

 

      1. Pokusů zkoumat, skenovat či testovat zranitelnost systému nebo sítě nebo narušovat bezpečnostní opatření či opatření pro ověřování dat (autentikaci) bez řádné autorizace;

 

      2. Padělání jakékoli hlavičky TCP/IP paketů nebo jakékoli části informací z hlavičky v jakémkoli e-mailu nebo příspěvku v diskusní skupině; či

 

      3. Zcizování veškerého obsahu stránek či jejich částí, jakékoliv vymazávání nebo pozměňování obsahu stránek nebo odkazů (spojení) na tyto stránky bez našeho výslovného písemného povolení;

 

      4. Používání falešného hesla nebo hesla patřícího jinému uživateli nebo přistupování k datům, která nejsou určena pro uživatele, či přihlašování k serveru nebo účtu, k němuž takovýto uživatel nemá autorizovaný přistup;

 

      5. Pokoušení se o zasahování do služby pro jakéhokoli uživatele, hostitele nebo síť, včetně, a to bez omezení, způsobů jako je přetížení, „flooding“, „mailbombing“ nebo „crashing“;

 

      6. Zasílání nevyžádané elektronické pošty, včetně propagace a/nebo reklamy na produkty nebo služby;

 

Porušení.

Porušení bezpečnosti systému nebo sítě může mít za následek občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost. Majitel stránek vyšetří případy, kdy může jít o takovéto porušení, a může do věci zapojit orgány činné v trestním řízení a spolupracovat s nimi při stíhání uživatelů, kteří se na takovémto porušování podílejí.

 

Obecná pravidla.

Uživatelé nesmějí používat tyto stránky na přenášení, distribuci, ukládání nebo ničení materiálů (a) pokud by to porušovalo jakýkoli platný zákon nebo nařízení, (b) způsobem, který by porušoval autorská práva, patent, obchodní znáčku, obchodní tajemství či jiná práva k duševnímu vlastnictví dalších subjektů nebo by porušoval soukromí, publicitu či jiná osobní práva dalších subjektů nebo (c) způsobem, který by byl pomlouvačný, obscénní, výhružný, hanlivý nebo by podněcoval nenávist.

 

5. Zakázané použití.

Je přísně zakázáno používat nebo kontaktovat tuto stránku za účelem narušení nebo poškození stránky, jejího obsahu či bezpečnostních opatření. Žádná nevyžádaná elektronická pošta (spam) nesmí být směrována na tuto stránku nebo jejím prostřednictvím.

 

6. Příspěvky.

Kontaktujete-li tyto stránky za účelem poskytnutí vašich komentářů, nápadů nebo jiných materiálů jakéhokoli druhu, vyhrazujeme si právo považovat všechny takové materiály za dobrovolně poskytnuté uživatelem jako nedůvěrné a prosté jakýchkoli nároků na majetková nebo osobní práva.

 

7. Odpovědnost.

Shen Yun Performing Arts si vyhrazuje právo kdykoliv tuto stránku monitorovat.

 

8. Stížnosti na porušení práv.

Respektujeme autorská práva ostatních. Pokud si myslíte, že jakýkoli materiál na této stránce porušuje autorská práva třetích stran, kontaktujte nás prosím a poskytněte úplné podrobné informace, abychom mohli informovaně rozhodnout o případném vymazání materiálu nebo zrušení odkazu (odlinkování);

 

9. Internet a odkazy (linky).

Shen Yun Performing Arts nenese žádnou odpovědnost za bezpečnost této stránky či za vaši komunikaci s těmito stránkami po internetu. Nejsme nikterak zodpovědní za stránky, které na tuto naši stránku odkazují (linkují), ani za stránky, na které tato naše stránka odkazuje, ani za materiál poslaný na tuto stránku kýmkoli jiným než patronem těchto stránek. Vezměte prosím v úvahu, že pravidla pro takovéto stránky i pravidla týkající se ochrany soukromí na stránkách, na které je odkazováno, se mohou lišit od těch našich; používáte-li odkaz (link) pro přístup na jiné stránky, měli byste jejich pravidla zkontrolovat.

 

10. Vzdání se záruky.

Tato stránka je poskytována bezplatně, bez naší odpovědnosti za jakékoli vady a bez jakýchkoli záruk. Shen Yun Performing Arts odmítá jakékoli záruky za předpokládanou prodejnost, vhodnost pro specifický účel, či nároky nebo právo na nezasahování do cizích práv. Nejsme odpovědní za včasnost (aktuálnost), přesnost, nedostupnost nebo přerušení dostupnosti, viry či jiné vady naší stránky či jejího obsahu. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakékoli škody způsobené uživatelům či jejich počítačovým systémům nebo jiné škody, i kdybychom byli informováni o možnosti vzniku takových škod, bez ohledu na nedbalost.

 

11. Právní řád státu New York.

Shen Yun Performing Arts má sídlo v New Yorku. Tato stránka a její pravidla se řídí zákony státu New York a USA, bez ohledu na místo, kde se nachází uživatel; jakékoli nároky jakkoli s touto stránkou související musí být vzneseny u soudů ve státě New York.

 

12. Webová adresa a odkaz (link).

Shen Yun Performing Arts není zodpovědný za materiály, na kterých je tato webová adresa uvedena.

 

13. Revize.

Shen Yun Performing Arts si vyhrazuje právo kdykoli revidovat a aktualizovat tato pravidla, takovéto změny nabývají účinnosti dnem, kdy jsou nová či upravená pravidla do této stránky vložena.

 

14. Souhlas.

Použití naší stránky se řídí těmito pravidly a všemi výše uvedenými smluvními podmínkami, které vy jako uživatel přijímáte v okamžiku kontaktování a použití této stránky, a tato pravidla řídí jakékoliv použití a všechny výsledky z takového použití vyplývající.

 

Upozornění:

JAKÉKOLIV POUŽITÍ STRÁNEK SHENYUN.COM, SHENYUN.ORG NEBO SHENYUNPERFORMINGARTS.ORG, KTERÉ TATO PRAVIDLA PORUŠUJE, ZNAMENÁ PŘESTUPEK A/NEBO PORUŠENÍ PRÁV PATRONA STRÁNEK A MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VAŠE PRÁVNÍ STÍHÁNÍ.